Консултантски услуги при превоз на ADR опасни товари

                      ADR Consultations590.               

          Кога се нуждаете от ADR Консултант..?

Съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR: всички предприятия,дейностите на които включват превоз на опасни товари по шосе, или свързани с тях опаковане и товаро – разтоварни дейности, трябва да определят и наемат Консултант по безопасността при превоз на опасни ADR товари. Задачата му не е само да минимизира рисковете свързани с населението, околната среда и различните видове имущество.

Крол Транс Ви предлага услуги с помощта на сертифициран Консултант при превоза на опасни товари, съгласно изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR:

 1Изготвяне на:                                                        2Консултиране:
- Инструкции за управление и боравене                   - За Вашата компания, специ-
с опасни ADR товари (инструкциите са                       фично и по отношение на
в съответсвтие с нормативните
ADR                        дейностите, свързани с пре-
изисквания);                                                                             воза на опасни ADR товари;
- П
роцедури за проверка на оборудване-                  - При закупуване на транс -
то, процедурите във връзка с товарене,                    портни средства за превоз
транспортирането и разтоварването на                на опасни товари и опреде -
опасни товари;                                                                      лянето на спецификациите,
-
Подходящи мерки, съвети и указания за                   подходящите и уместни изис-
предовратяването на инциденти и нару-                  квания;
шения на нормативни актове и закони;                 - В процеса на подбор на догвор-
- Годишен доклад:Последният съдържа                      ните Ви клиенти, във връзка с
най-малко данните за количеството на                   превоза на опасни товари.
  
превозените опасни товари по класове и                         
данните за извънредни събития или про-
изшествия.

3
Обучение:                                      4Изпълнение:
- Специфичен тренинг със служителите,         - Съставяне на компилация от
на фирмата върху управлението на днев-             инструкции и препоръки зa 
ниците,записките за проверка на оборуд-             подходящото етикиране на
ването и
процедури във връзка с товарене,         товари и превозни средства;
транспортиране
и разтоварване на опасни   - Прилагане на подходящи мерки товари;                                                                         в случаите, които застраша-     
- Въвеждане на мерки, които да повишат           ват безопастността на
товара
информиранотта за рисковете, свързани           или в случаи на инциденти;
с опаковането, товаренето,транспорти-        - Изготвяне и прилагане на спе- 
ране и разтоварването на опасни                        цифични доклади за инциденти,
товари.                                                                        възникнали по време на товаре-
                                                                                       не,транспорт и разтоварване;
    
certified                                   - Определени процедури за про-
                                                                                        верка, които да гарантират
                                                                                        безопастността при опакова-
                                                                                        не, транспортиране и разто-
                                                                                        варване на опасни товари.
                                                                           

                                        И не на последно място..

Консултант по безопасността при превоз на опасни ADR товари по шосе, съгласно eвропейската Наредба за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни ADR товари трябва да:

1. Контролира спазването на изискванията за превоз на съответния опасен товар;

2. Консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоз на опасни товари

3. Подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение превоза на опасни ADR товари

4. Контролира изпълнението на указаните процедурите, регламентиращи изискванията за идентифицирането на опасните товари, които се превозват;

5. Контролира дали при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари, те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари;

6. Проверява екипировката, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари съгласно европейските изисквания за превоз на ADR товари;

7. Организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари впредприятиетои воденето на отчетите за това обучение;

8. Предлага прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;

9. Разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;

10. Предлага мерки за избегване на повторното възникване на произшествия, инциденти или сериозни нарушения;

11. Следи за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители;

12. Следи за наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;

13. Предлага мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари;

14.Проверява за наличието на документите и екипировката за безопасност в пътното превозно средство, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка.

15. Следи за спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари;

16. В зависимост от степента на опасност, по негова преценка информира съответната районна служба по  пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка;

17. Следи за изпълнението на предписанията, издадени от компетентните органи.

ADRConsult2