Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Крол Транс ООД, уреждащи отношенията с възложителя на транспортни услуги.

1. Настоящите Общи условия се прилагат в отно- шенията на Крол Транс ООД с възложителите на транспорти услуги, като уреждат условията и отго-ворността на страните при извършване на услугите
и съпровождащите операции.

Тези Общи условия не регулират отношенията на компанията с превозвачите.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за верността и пълнотата на предоставената на Крол Транс ООД
информация, в това число и за верността и пълно -
тата на придружаващите я превозни и др. докумен-ти.
В случай че теглото, количеството, обема, както и видът на товара /в това число дали превозваната стока е акцизна/ или други характеристики не съот-
ветстват на информацията,посочена в заявката или
товарителницата, или ако превозните документи за извършване на митнически, ветеринарни, санитарни процедури, движението по пътищата и други фор - 
малности, които трябва да бъдат извършени преди
предаването на товара на получателя, липсват или не отговарят нанормативните изисквания в държа-
вите, през чиято територия се извършва превоза, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в съответ -
ствие с предоставените документи ( вкл. решения на митническите органи ) за наложените санкции, принудителните разходи, платени от Крол Транс ООД (или от трета страна – превозвач, наета от него) на съответните органи, както и за всякакви други разходи, платени от Крол Транс ООД в ре-
зултат от действие и/или от бездействие на ВЪЗ-
ЛОЖИТЕЛЯ във връзка с тази точка.

3. Свободно време за товарене/разтоварване на стоките - до 3 /Три/ часа, а когато има и митническо оформяне на стоките – 24 /Двадесет и четири/ часа, считано от пристигане на автомобила на товарен / разтоварен адрес, но не по-рано от началния час на товарене или разтоварване, посочен в заявката;

3.1.1. След изтичане на свободното време, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер:

10 /Десет/ EUR за всеки започнат следващ час, но
не повече от 100 /Сто/ EUR за първите 21 /Двадесет и един/ часа след изтичането на 3-те часа – свобод-
но време за товарене или разтоварване;
За всеки следващи започнати 24/Двадесет и четири/
часа – неустойката е 100 /Сто/ EUR.

100 /Сто/ евро за всеки започнати следващи 24 часа след изтичане на свободното време за товарене /
разтоварване и митническо оформяне на стоките.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждението за всеки организиран от Крол Транс ООД превоз в до-
говорения в транспортната заявка срок.

4.1.1. В случай че плащането е договорено да бъде извършено преди доставката на стоките, то за да бъдат те разтоварени и предадени на получателя, сумата за възнаграждението следва да бъде полу-чена по сметката на Крол Транс ООД. В противен
случай Крол Транс ООД има правото да откаже пре-
даването на товара на получателя като обезпече-
ние за вземанията си по съответната заявка до мо -
мента на изпълнение задължението на ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛЯ за заплащане на възнаграждението. Всички разходи, възникнали в резултат от задържането на товара, в това число, но не само: разходи за склади- ране, товаро-разтоварни операции,пренасочване на автомобила, престой и др.са за сметка на ВЪЗЛО -
ЖИТЕЛЯ, като обезщетението за направените раз-ходи също се заплаща преди разтоварване на сто-
ките и предаването им на получателя.

4.1.2. В посочения в предходната точка случай Крол Транс ООД не носи отговорост пред ВЪЗЛОЖИТЕ- ЛЯ за забава при доставка на стоките,както и за вся- 
какви допълнителни разходи на получателя, ако има такива, които последният е претендирал или може да претендира към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. При никакви условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма пра-
во да задържа плащането или да прихваща суми,
дължими към Крол Транс ООД без изрично писмено
съгласие на последния.

6. Товаренето и разтоварването на товара не е задължение на Крол Транс ООД,като последният не носи отговорност за увреждане на стоките по време на товарене и/или разтоварване.

7. Крол Транс ООД има право да откаже изпълне-нието на превоза в следните случаи:

когато подлежащата на товарене стока не съот- ветства на тази, описана в транспортната заявка
и ЧМР – товарителницата;
ако опаковката на товара е повредена, недостатъч-
на или неподходяща с оглед  естеството на стоката,
нейното тегло, обем и  начин на транспортиране и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е отказал да я замени;

7.1.1. В посочените по-горе случаи Крол Транс ООД не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заба-ва поради товаренето на стоките и/или за забава при тяхното доставяне.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи следните неустойки на Крол Транс ООД, в случай че вече приета от последния транспортна заявка бъде отменена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-късно от 14.00 часа в деня, предхождащ договорения в заявката ден за товаре-не:
При групажна пратка – 75 % от транспортното навло по отменената заявка;
При цял товар – 150 евро.

Неустойките по предходното изречение не ограни-чават Крол Транс ООД от право да претендира,
освен тях, и обезщетение до размера на действи-
телно претърпените загуби и вреди.

9. Крол Транс ООД е отговорна за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставянето й, както и за забавата при доставя- нето й, съгласно Конвенция ЧМР.

10. За неуредените с настоящата заявка въпроси се прилагат:
разпоредбите на Конвенция ЧМР, с изключение на въпросите относно срока на погасителна давност за претендиране от Крол Транс ООД на  дължимото възнаграждение за извършените услуги, за които ще се прилага общата 5-годишна давност;
разпоредбите на гражданското и търговско зако- нодателство на Република България.

Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 01 Януари 2017 година.
 
 
 
Krol Trans Ltd, 125 Bulgaria blvd,
7000 Ruse, Bulgaria
Tel: +359 889 521 863 / Fax: +359 82 82 32 51 / www.kroltrans.com